Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

Kepper
10:17
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone vianyaako nyaako
Kepper
10:12
7044 879d 500
By Lindsey Kustusch
Reposted fromacherontia acherontia vianenya nenya
10:12
Kepper
10:11
Kepper
10:11
Kepper
10:11
Kepper
10:11
1550 051e
Reposted fromkjuik kjuik viatheworstnightmare theworstnightmare
Kepper
10:10
0973 0e1e 500
Reposted fromjenny-schecter jenny-schecter viaWolffGirl WolffGirl
10:09

April 17 2015

Kepper
00:29
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina vianyaako nyaako
Kepper
00:29
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless vianyaako nyaako
Kepper
00:28
0569 5264 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vianyaako nyaako
Kepper
00:28
4090 14f5 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianyaako nyaako
00:25
8939 3198

tonedgoals:

kkatkkrap:

winterinthetardis:

#firefox is experiencing a problem with windows

DAT CAPTION THO

I can’t. like I really just cannot 

Reposted fromchickenvegeta chickenvegeta vianyaako nyaako
Kepper
00:24
Wszystko w świecie jest pełne znaków. Wszystkie zdarzenia są powiązane. Wszystkie rzeczy zależą od siebie nawzajem, jak powiedziano:  "Wszystko oddycha razem."
— Plotyn (204-270 n.e.)
Reposted fromstonerr stonerr vianyaako nyaako
00:24
8736 3bf5
Reposted fromSaturnine Saturnine vianyaako nyaako
Kepper
00:24
Wartość estetyczna dzieła jest tym większa, im bogatsze są możliwości jego interpretacji, im różnorodniejsze budzi ono reakcje, im więcej aspektów ukazuje odbiorcy, nie tracąc zarazem własnej tożsamości.
— Umberto Eco
Reposted fromcaligula caligula vianyaako nyaako
Kepper
00:21
7337 a93a
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaLuna- Luna-
Kepper
00:21
5869 04df 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaLuna- Luna-
Kepper
00:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl